Patendiuuringud

Teostame tööstusomandi- (sh patendi-, kaubamärgi-, disaini-, domeeni-), teaduse&tehnika- ja äriinformatsioonil põhinevad uuringud toote- ja tehnoloogiaarenduseks, turu- ja äriinformatsiooni kogumiseks, intellektuaalomandi kaitseks.

Patendiinformatisooni põhjal teostatavad uuringud

• Hinnanguliselt 80% tehnikaalasest informatsioonist sisaldub patendidokumentides (so avaldatud patenditaotlused, välja antud patendid, registreeritud kasulikud mudelid).

• Patendidokumendis peab tehniline lahendus olema avatud selliselt, et see oleks teostatav vastava ala asjatundja poolt.

• Patendiinformatsioon on kõige kiiremini avaldatav teave uusimate tehnikavaldkonna lahenduste kohta maailmas.

• Lisaks tehnilisele informatsioonile sisaldavad patendidokumendid ka juriidilist ning ärilist informatsiooni.

• Patendidokumendid avaldatakse 18 kuu möödumisel patenditaotluse esitamise hetkest.

Patendiuuringud

Võimalusi patendiuuringu teostamiseks on kümneid erinevaid. Milliseid kriteeriume kasutada, kui palju aega kulutada, kui põhjalikult tulemusi analüüsida, sõltub eesmärgist, teema kohta teada olevast alginfost, uuritavast valdkonnast.

Iga teostatud patendiuurinu puhul esitame Teile töö tulemusena aruande, milles on toodud:
- Uuringu teema, eesmärk, teostamise aeg;
- Kokkuvõte tulemustest, soovitused edaspidiseks;
- Kasutatud kriteeriumid, teostatud päringud;
- Lühikokkuvõtted leitud olulisematest lahendustest koos linkidega täistekstidele, soovi korral lisame täistekstid ka pdf failidena.

Patendiuuringu planeerimisel tuleks kindlasti lähtuda sellest, milleks uuringut vaja – patenditaotluse koostamiseks, üldinfo saamiseks antud valdkonna varasematest lahendustest, tootearenduseks, konkurendianalüüsiks, rahvusvahelise teadus-arendusprojekti koostamiseks või millekski muuks. Samuti, millist infot on tulemustest vaja – kas piisab lühikokkuvõtetega tutvumisest või on vaja patendinõudluste analüüsi; kas on vajalik ka patendiperekondade ülevaade ja dokumentide staatuse kontroll; kas on vaja infot ettevõtete kohta, sh kes ja kus mida kaitsnud; vm.

Iga uuring on erinev nii oma olemuselt kui ka mahu ja uuringuks kuluva aja poolest. Üldiselt patendiuuringu lõplik maksumus arvestatakse selleks tegelikult kulunud aja põhjal. Praktika aga näitab, et tegelikult tahetakse teada kohe täpset hinda ja mida selle eest saab. Me mõistame Teid! Pakume Teile välja neli erinevat võimalust patendiuuringu teostamiseks, mille vahel saate vastavalt oma vajadustest ja eelarvest lähtuvalt valida.

Kui Te ei leia pakutud variantidest sobivat, siis alati on oleme valmis koostama ka eraldi detailsema pakkumise tulenevalt arendusprojekti spetsiifikast. Loodame, et esitatud variandid võimaldavad Teil teha kaalutletud otsust. Vajadusel oleme valmis selgitama erinevaid pakette ning kulutusi.

 

Patendiuuring „Esmane taustauuring“, 385 EUR + km

Minimaalseim aeg, mida patendiuuringu teostamisel olemasolevatest lahendustest esmase ülevaate saamiseks soovitame, on viis tundi. Selle aja jooksul jõuab reaalselt teha mõned päringud olulisemate märksõnade järgi ning tulemustest mõned olulisemad lahendused läbi vaadata. Selline uuring sobib olukorras, kui ressursid põhjalikuma uuringu teostamiseks on piiratud või kui on väga kiire. Viimast võib vahel ette tulla näiteks patenditaotluste koostamisel, kui on vaja kaitstavat lahendust võrrelda olemasolevate analoogidega.

 

Patendiuuring „Esialgne uuring ja analüüs“, 925 EUR + km

Antud patendiuuringu jaoks oleme planeerinud kokku kaksteist tundi. Selle sisse võib arvestada ühe kohtumise (~1h), materjalidega tutvumise ja otsingukriteeriumite märamine (~2h), aruande koostamise (~3-4h). St reaalselt patendiuuringu teostamiseks jääb 6-7 tundi. Mida selle aja jooksul jõuab teha? Sõltuvalt Teie poolt antud sisendinfost ja uuringu eesmärgist on võimalikud järgmised valikud:

- päringud märksõnade järgi; päringud ettevõtete või autorite nimede järgi;

- päringud tehnikavaldkondade järgi (kasutame kolme maailmas enim levinumat patendiklassifikaatorit).

Antud patendiuuring sobib näiteks väiksematele teadus- ja arendusprojektidele või tootearenduse algfaasis esmaseks varasemate lahenduste kaardistamiseks. Aruanne annab ülevaate, kui palju ja milliseid lahendusi antud valdkonnas leida võib ning annab soovitused edaspidisteks põhjalikemateks uuringuteks.

 

Patendiuuring „Põhjalik uuring“, 2310 EUR + km

Põhjalik uuring on patendiuuring koos ettevalmistuse ning aruande koostamisega kuni 30 tundi. Antud uuring on kombineeritud põhjaliku tehnika taseme (prior art / state-of-the art search) ja tegutsemisvabaduse (right to use / freedom-to-operate search) uuringuna. Formaat on sobilik nt EASi innovatsiooniosaku projektidele, eel- ja rakendusuuringutele; tootearendusprojektidele erinevates etappides, jt juhtudel. Sõltuvalt Teie poolt antud sisendinfost, uuringu eesmärgist ja vajadustest on võimalikud järgmised valikud ja kombinatsioonid:

- päringud märksõnade; ettevõtete või autorite nimede järgi, ettevõtete patendiportfellide ülevaated, vajadusel täpsustatud riikide (so turu-piirkondade) järgi; päringud tehnikavaldkondade järgi (kasutame kolme maailmas enim levinumat patendiklassifikaatorit);

- patendiperekonna liikmete kaardistamine, patendidokumentide kehtivuse ja staatuse uuring;

- tsiteeringute (sh patenditaotluses mainitud viited, teised dokumendid, mis viidavad huvipakkuvale taotlusele, eksperdi poolt viidatud dokumendid) uuring ja analüüs.

Patendiuuringu tulemusel saate põhjaliku ülevaate olulisematest antud valdkonnas avaldatud patendidokumentidest ja/või vastavalt teostatud uuringu eesmärkidele muu info kohta (autorid, ettevõtted, riigid, patendiperekonnad, dokumentide kehtivused, tsiteeringud, ekspertide hinnangud patenteeritavuse kohta, vms). Sõltuvalt arendusprojekti faasist, võimalusel analüüsitakse leitud patendidokumentides kaitstavaid lahendusi arendatava lahendusega. Põhjaliku uuringu tegemisel on igakülgseks abiks varasemalt antud teema kohta teada olev info. Põhjalik uuring on soovitatav läbi viia paralleelselt tehnoloogia ja turu-uuringuga vastastikuse info vahetamiseks.

 

Patendiuuring „Monitooring“, 130 EUR + km / aruanne

Täna teostatud patendiuuringu tulemused võivad aasta pärast olla aegunud, kuna iga päev avaldatakse tuhandeid uusi dokumente, iga hetk võib muutuda olemasolevate dokumentide staatus. Seetõttu on nt valdkonna arengutega, konkurendi tegevusega kursis olemiseks oluline süstemaatiliselt jälgida toimuvat. Lähtuvalt vajadustest selgitame välja olulised monitooringu kriteeriumid. Monitooringu teostamine seisneb kokkulepitud ajavahemiku tagant raporti esitamist vahepeal toimunud muudatuste kohta huvipakkuvas valdkonnas.

Praktika näitab, et kõige optimaalsem on monitooringu aruannete koostamine kord kahe kuu jooksul kuni viie kriteeriumi alusel!

Tellides monitooringu terveks aastaks ette (so 6 aruannet kokkulepitud kriteeriumite alusel) säästate 130 EUR!

 

 

 

 

Lisainfo: Margus Sarap

E-post: margus.sarap(A)patent.ee; Telefon: 53 038 088, SkypeID: 

  • Dokument

Tagasi teenuste nimekirja

Uudised

Muutused firma omanikeringis

Alates mai keskpaigast on firma nimi jällegi Sarap ja Partnerid Patendibüroo, sest senine äripartner Mikk Putk otsustas IO asjades aja maha võtta ning lahkus firmast.

29.05.2019 Loe edasi
Kliki, et näha RSS uudised Kliki, et postitada seinale Kliki, et säutsuda

Liitu meie uudiskirjaga!

Meie teenused on rahastatavad EASi innovatsiooniosaku toetusega! Võimaluste täpsustamiseks palume võtta meiega ühendust.